AVLSRÅDET

Leder
Rachel Bruun Vekseth
E-post: rachel@pelskling.no


Styrets representant


RASEREPRESENTANTER

DVERGPINSCHER

Oda Benedikte Natland
E-post:odabene@hotmail.com 

Ann Kristin Aandal
E-post: annkaandal@hotmail.com

Funda Aylin Acar Mogen
E-post: funda.aylin.acar@gmail.com

Varamedlem:
Caroline Hals


PINSCHER

Anita Rødland Ueland
E-post: Aru1994@hotmail.com

Amanda Borch Pacheco
E-post: kennel@epicsaga.no

Varamedlem:
Eva Jeanette Hunstad


Image
RETNINGSLINJER

1. Oppnevning
Avlsrådet i NPK oppnevnes av klubbens styre.
Avlsrådet består av en representant for hver av klubbens raser; dvergpinscher og pinscher, samt en vararepresentant for alle rasene.
Et styremedlem oppnevnes som medlem av avlsrådet.

Styret oppnevner i tillegg en valpeformidler.
Avlsrådet velger leder i sin midte. Et av medlemmene innehar funksjon som sekretær.
Representantene velges for 2 år.
Vara og et av medlemmene trer ut uparallelt med de øvrige medlemmene for å sikre kontinuitet.

2. Funksjon
Avlsrådet er styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Avlsrådet er et rådgivende organ og
rapporterer til Styret. Styret er ankeinstans i alle saker Avlsrådet behandler.

Avlsrådet er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. For at avlsrådet skal være beslutningsdyktig angående sak om en rase, skal raserepresentanten være tilstede. Rådet fører protokoll over behandlede saker.
Møteprotokoll sendes omgående til Avlsrådets medlemmer og til Styret.

Alle opplysninger skal behandles med varsomhet da arbeidet kan medføre tilgang på følsomme opplysninger.

Den enkelte raserepresentant er selv ansvarlig for arkivering av materiale og korrespondanse vedrørende sin rase. Avlsrådet utarbeider en årlig rapport til Styret om sin virksomhet i det foregående år.
Rapporten leveres i god tid slik at den kan komme med til årsmøtet kommende år.

Henvendelser vedrørende de enkelte raser gjøres direkte til den aktuelle raserepresentant. Konkrete spørsmål om avl skal, så langt det er mulig, besvares innen én måned. Alle svar skal være skriftlig og bør være begrunnet.

3. Arbeidsoppgaver
Drive objektiv informasjon om rasene internt. Ekstern informasjon skal komme fra Styret.

Utarbeide liste over godkjente valpekull.

Behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i NKK eller register godkjent av NKK.

Behandle avlsspørsmål i form av å gi råd og nødvendig informasjon til klubbens medlemmer.

Føre kartotek over NKKs registrerte hunder av klubbens raser med dommerkritikker, utstillingsresultater og prøver, samt resultater av HD-fotograferinger og øyelysinger etc.

Føre kartotek over importerte hunder når disse registreringsbevisene er mottatt

Personer som har eget oppdrett og sitter i Avlsrådet er inhabile i behandling av saker som vedrører eget oppdrett.
I slike tilfeller trer vararepresentant inn.

I tillegg kan Avlsrådet pålegges nærmere bestemte oppgaver av Styret.

4. Informasjon
Avlsrådet bør jevnlig gjennom klubbens medlemsblad orientere om generelle spørsmål vedrørende rasene, herunder
utviklingstendenser, statistikker, avkomsgranskninger og spesielle registrerte sykdomstilfeller.

5. Offentliggjøring
Offentliggjøres statistikk og avkomsgranskning, skal dette gjøres i generell form og uten at eiers navn nevnes, og materialet må være representativt og bygge på dokumenterbare opplysninger. Slik offentliggjøring skjer i klubbens interne organer og skal godkjennes av Styret før utsendelse.

Overfor klubbens medlemmer er Avlsrådet ved forespørsel forpliktet til å opplyse alle registrerte data om hund i
vedkommendes eie eller vedkommendes oppdrett.

6. Etikk
Avlsrådets medlemmer bør følge NPKs etiske regler slik de framkommer i klubbens lover og i retningslinjer for avl.


Sist endret: 11.07.2019


Image
Image