Lover for Norsk Pinscherklubb Klubb stiftet 25.11.2000
Vedtatt av årsmøtet den 12.04.2013 med senere endringer, senest av [Årsmøte 12.04.2018]

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [19.06.2019]

Image

OBLIGATORISK LOVMAL FOR NORSK KENNEL KLUBS MEDLEMSKLUBBER


Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Pinscherklubb, og forkortes til NPK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasene dvergpinscher og pinscher.
Klubben har årsmøte i Oslo.

§1-2 Formål
Norsk Pinscherklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk Pinscherklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
Årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
Norsk Pinscherklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
Norsk Pinscherklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Husstandsmedlem av et medlem i NPK kan søke om husstandsmedlemskap.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Pinscherklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Pinscherklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben
Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 25. april.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 4 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 17 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Med personlig fremmøte menes deltakelse fysisk eller via digital plattform godkjent av NKK. Det vil være opp til styret i klubben å avgjøre om møtet skal avholdes som fysisk møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette være på en plattform anbefalt av NKK. 
Fullmakter begrenses til to (2) fullmakter per personlig fremmøtte klubbmedlem. Fullmakt innebærer myndighet til å stemme på fullmaktsgivers vegne.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.
Stemmeseddelen legges i en blank konvolutt som lukkes og som det ikke skal skrives noe på. Den blanke, lukkede konvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres til NPKs adresse. Den ytre konvolutten merkes ”Valg”, og medlemmets nummer skrives bak på konvolutten.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer ved valg, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
Behandle årsberetning
Godkjenne regnskap med revisors beretning
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

Velge:

 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 5 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år.
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Årsmøtet regulerer unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å lede klubben mellom årsmøtene avholde årsmøte drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall: Flest stemmer
Alminnelig flertall: 50 % + 1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall: 50 % + 1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall : 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler