VALGKOMITEEN

Leder
Caroline Hals
E-post: carolinehals@gmail.com

Medlem
Tommy Hunstad

Varamedlem
Anette Vabø

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN


NPK har fire styrende organer, nemlig Årsmøte, ekstraordinært årsmøte, styre og valgkomité.

Valgkomiteen arbeider uavhengig av styret og rapporterer direkte til Årsmøtet.
Valgkomiteen velger selv sin leder og melder fra om dette til styrets leder.

Valgkomiteen skal foreslå for Årsmøtet kandidater til klubbens ulike verv:

Leder (når denne står på valg)

Styremedlemmer med varamedlemmer

Valgkomité med varamedlem

Revisor med varamedlem

Valgkomiteen skal spørre alle som står på valg om de er villige til å fortsette i sine verv, men er ikke bundet til å foreslå noen av dem til gjenvalg.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater som tilfredsstiller de hensyn og krav som saken krever. De skal ta hensyn til at kjemien mellom medlemmene i styret stemmer. Det kan være klokt å ta en prat med styrets leder i denne forbindelse.
Det bør tilstrebes å få tilnærmet likt antall kvinner og menn i de ulike organer, og det bør foreslås kandidater som til sammen representerer alle tre pinscherrasene.

Valgkomiteen kan foreslå én eller flere kandidater til hvert verv.

Valgkomiteen skal ta imot og legge fram for Årsmøtet forslag på kandidater fra klubbens enkeltmedlemmer. Komiteen kan ta inn i sitt eget forslag én eller flere av de som er forslått av enkeltmedlemmer, eller de kan la det være.

Alle foreslåtte kandidater skal være medlemmer av NPK og ha betalt sin medlemskontingent for inneværende år på det tidspunkt forslagsfristen går ut.

Valgkomiteen skal ikke offentliggjøre sine forslag før etter
forslagsfristens utløp.

Oslo i november 2007

Disse retningslinjene baserer seg på teksten i NKKs Organisasjonshåndbok og på organisasjonssjef Ø. Eikeseths presiseringer på Seminar i organisasjonsteori
i Sarpsborg, oktober 2006.