ÅRSMØTE 2022


Hei og velkommen til årsmøte i Norsk Pinscherklubb

Tid: fredag 4. mars 2022 kl. 18:00.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Informasjon om hva årsmøtet er og hvordan evt forhåndsstemme på valg:

Kap. 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet
  Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 25. april.
  Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
  I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
  Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
  Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 • 3-2 Møte og stemmerett
  Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 4 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
  Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
  Alle medlemmer over 17 år er valgbare til verv i klubben.
  Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
  Fullmakter begrenses til to (2) fullmakter per personlig fremmøtte klubbmedlem.
  Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.
  Stemmeseddelen legges i en blank konvolutt som lukkes og som det ikke skal skrives noe på. Den blanke, lukkede konvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres til NPKs adresse. Den ytre konvolutten merkes ”Valg”, og medlemmets nummer skrives bak på konvolutten.
  På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
 • 3-3 Innkalling
  Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
  Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.
  Årsmøtets oppgaver er å:
  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer ved valg, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
  Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
  Behandle årsberetning.
  Godkjenne regnskap med revisors beretning
  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
  Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

Velge:

 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 5 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år.
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Årsmøtet regulerer unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

For å kunne forhåndsstemme benyttes klubbens adresse:

Norsk Pinscherklubb ved Gunn Marit Bertheussen
Sendesvegen 209
7656 Verdal

Velkommen på årsmøte

På vegne av styret i Norsk Pinscherklubb

Leder
Gunn Marit Bertheussen